Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.lolipopshop.pl prowadzonego przez Monika Skwarczyńska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Monika Skwarczyńska Lolipop z siedzibą ul.Odrowąża 38/3 30-009 w Krakowie. NIP6792697651
 2. Do kontaktów z Klientami sklepu udostępniamy:
  e-mail: oraz pomocniczo +48 531982399

 

§ 2 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • natychmiastowa płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal
  • płatność przelewem bezpośrednio na konto firmowe Właściciela Sklepu- Idea bank Monika Skwarczyńska Lolipop 22 1950 0001 2006 0313 8386 0002.

 

§ 3 Dostawa

 1. Zamówienia są nadawane w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 2. Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.
 3. Czas dostawy na terenie Polski – do 2 dni roboczych od nadania kurierem .
 4. Koszt dostawy na terenie Polski 15 zł.
 5. Czas dostawy przesyłek zagranicznych na terenie UE – do 14dni roboczych, poza UE – do 60 dni roboczych.
 6. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i wyświetlany podczas procesu zamówienia po wybraniu właściwego kraju.
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.
 8. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Aby zwrócić produkt należy:

 1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.
 2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
 3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:
  MonikaSkwarczyńska Lolipop
  ul.Lea 6b/3
  30-048 Kraków

 

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej lub przesyłane na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.
 5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Monika Skwarczyńska Lolipop z siedzibą w Krakowie, ul. Odrowąża 38/3 30-009.
 2. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację
  zamówienia.
 3. Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, a dodatkowo jedynie w celach podatkowo-księgowych, dowodowych oraz prowadzenia wewnętrznych statystyk.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że będzie to niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Jeżeli klient wyrazi osobną zgodę na otrzymywanie newslettera albo osobno zapisze się na newsletter podając swój mail wyłącznie w tym celu, wówczas dane takich osób będą wykorzystywane do wysyłania im zamówionego newslettera.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy | dotyczy wyłącznie Konsumentów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

MonikaSkwarczyńska Lolipop

ul.Lea 6b/3

30-048 Kraków

adres poczty elektronicznej : www.lolipopshop.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

MonikaSkwarczyńska Lolipop

ul.Lea 6b/3

30-048 Kraków

adres poczty elektronicznej : www.lolipopshop.pl

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.
[z motywu 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE].

Adresat:

MonikaSkwarczyńska Lolipop

ul.Lea 6b/3

30-048 Kraków

adres poczty elektronicznej : www.lolipopshop.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Polityka prywatności RODO

1.
Właścicielem strony www.latajacaszkola.pl oraz domen związanych z witryną, czyli www.lolipopshop.pl jest firma Monika Skwarczyńska Lolipop. (NIP:6792697651), adres ul. Odrowąża 38/3, 30-09 Kraków.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Skwarczyńska, właściciel marki Lolipop zwana dalej “Administratorem”, osiągalna pod adresem mailowym:
2.
Dane osobowe (imię, nazwisko, email, adres, numer telefonu) pozyskiwane są przez dobrowolne wypełnienie formularz:
a) zakupu produktów online ze sklepu Lolipopshop
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówienia.
3.
Przysługują Ci, zgodnie z rozporządzeniem art. 16 – 21 RODO nastepujące prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6. prawo do przenoszenia danych na innego administratora,
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z prawem, za pomocą bezpiecznych narzędzi , przechowywane na bezpiecznych serwerach, nie udostępnianie dalszemu przetwarzaniu, z wyjątkiem podmiotów, które umożliwiają realizację Twojego zamówienia. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Ponadto Administrator zapewnia, że zabezpiecza dane przed udostępnianiu ich osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.
W razie wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem –
5.
Strona Lolipopshop wykorzystuje pliki cookies. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie. Używamy plików sesyjnych (wygasających po zamknięciu przeglądarki) oraz tak zwanych plików cookies trwałych, które “rozpoznają Cię przy kolejnej wizycie”. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym badania statystyk za pomocą narzędzia Google Analytics oraz udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji.